خوش آمد گویی www.Pro3.ir

علوم تربیتی


پایان نامه جو سازمانی   (بازدید:473)  (143بار دانلود )

تعداد صفحات 7 قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
مشاهده رفتاركاركنان دانشگاه شواهدي بدست مي دهند مثلاً دربرخي سازمان ها، كاركنان، آسوده خاطرند، با يكديگر روابط متقابل صميمانه اي دارند. شايسته وبا صلاحيت به نظر مي رسند به گونه اي اعتماد واطمينان ناظر رابه خود جلب مي كنند اما دربرخي سازمان ها كه تنش وكشمكش حكم فرماست اين عامل درچهره كاركنان، رفتار وگفتار آنان، درروابط ايشان بايكديگر به وضوح ديده مي شود وبعضي سازمان ها پرحنب وجوش وكارآمد هستند. برخي ديگر بي قيد وبي تفاوت، برخي بسيار انساني عمل مي كنند برخي سرد وسخت گيرند اين تفاوت ها كه محيط رواني واجتماعي سازمان ها را مشخص مي كنند، به جوسازماني دانشگاه هم مربوط مي شوند.

ادامه موضوع

مديريت وبرنامه ريزي آموزشي (کارشناسی)   (بازدید:509)  (234بار دانلود )

تعداد صفحات 65صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
اين تحقيق با عنوان ‹‹ بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 84-1383 ›› به بررسي جوهاي حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت مي پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته وداراي ابعاد هشتگانه : روحيه، صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، نفوذ، مراعات، تأكيد برتوليد وفاصله گيري است. دراين پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پيشنهادي هالپين وكرافت مطرح گرديدكه درنهايت فرضيات 1و2و3و5 رد نمي شوند وفرضيات 4و6و7و8 رد مي شوند. دراين سوألات به ترتيب مطرح شده بود: سوأل 1- آيا روحيه سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل 2- آيا صميميت سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل 3- آيا بازدارندگي سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تراست؟ سوأل 4- آيا عدم تعهد شغلي دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟ سوأل 5- آيا مراعات دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل 6- آيا نفوذ دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

ادامه موضوع