خوش آمد گویی www.Pro3.ir

علوم اقتصادی


اقتصاد سیاسی   (بازدید:448)  (0بار دانلود )

221صفحه قیمت : 2,000 تومان تعداد نظرات : 0
علم اقتصاد تا اواسط قرن هجدهم در مرحله ی ابتدایی بود. در آن زمان، علم اقتصاد ترکیبی از مباحث سیاسی، اخلاقی، فلسفه و منطق به شمار می رفت. فلاسفه یونان باستان یعنی افلاطون و ارسطو اعقتاد داشتند که علم اقتصاد به عنوان هنر مدیریت خانواده است. ثروت در سال های بعدی نقش و جایگاه ویژه ای در زندگی ملت ها باز می کرد. ذخایر فلزات گرانبها در اواسط این دوره، کالایی به شمار می رفت که برای زمامداران و بازرگانان از اهمیت خاصی برخوردار بود. تصور می شد فلزات گرانبها از قبیل طلا و نقره، بهترین نشانه موفقیت و رفاه اشخاص و همچنین کشورها است. از این رو اندیشمندان اقتصادی آن زمان به موضوعی که به مالکیت و مدیریت ثروت ملل مربوط می شد علاقمند شدند. در طول دوره مرکانتی لیست ها (1) تا نیمه دوم قرن هجدهم، علم اقتصاد تا جایگاه «اقتصاد سیاسی» پیشرفته و هدف آن اداره ثروت ملل و کشورها به شمار می رفت.

ادامه موضوع

نهادهای کشور فرانسه   (بازدید:593)  (128بار دانلود )

تعداد صفحات :11صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
قانون اساسی مصوبه ٤ اکتبر ١٩٥٨ عملکرد نهاد های جمهوری پنجم را تعیین می کند. این قانون مکرراً مورد تجدید نظر قرار گرفته است: انتخابات ریاست جمهوری با آراء عمومی ( در سال ١٩٦٢) مستقیم، درآمدی بر سر فصلی جدید در خصوص مسئـــولیت جزائی اعــــضای دولت (١٩٩٣)، برقراری جلسه واحد پارلمانی، گسترش حوزه انتخابات (١٩٩٥)، وضع مقررات موقت مربوط به اساسنامه نوول کالدونی Nouvelle Calédonie (١٩٩٨)، تاسیس اتحادیه اقتصادی و مالی، برابری دسترسی مردان و زنان به مناصب انتخاباتی، تشخیص قضایی دادگاه کیفری بین المللی ( ١٩٩٩) ، کاهش اختیارات رئیس جمهور (٢٠٠٠)

ادامه موضوع

اصطلاحات بورس   (بازدید:435)  (129بار دانلود )

تعداد صفحات 35صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
شاخص: h اعدادي كه وضعيت بازار را طي دوره هاي قبل نشان ميدهد هرگروه در بورس براي خود شاخصي دارند كه سهامداران مي توانند با پيگيري اين شاخص ها،چشم انداز آن بازار و يا صنعت را تبيين نمايد بازارهاي مالي اساسا شاخص يك پرتفوي فرضي از اوراق بهادار است كه شامل كل بازارمربوطه يا بخشي از آن است .شاخص كل بورس تهران كه به آن "تپيكس " مي گويند، شامل پرتفوي فرضي از كل سهام پذيرفته شده در بورس است.اين شاخص، همانند شاخص هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يك دوره زماني است.

ادامه موضوع

اصطلاحات بورس   (بازدید:490)  (131بار دانلود )

تعداد صفحات 35صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
شاخص: h اعدادي كه وضعيت بازار را طي دوره هاي قبل نشان ميدهد هرگروه در بورس براي خود شاخصي دارند كه سهامداران مي توانند با پيگيري اين شاخص ها،چشم انداز آن بازار و يا صنعت را تبيين نمايد بازارهاي مالي اساسا شاخص يك پرتفوي فرضي از اوراق بهادار است كه شامل كل بازارمربوطه يا بخشي از آن است .شاخص كل بورس تهران كه به آن "تپيكس " مي گويند، شامل پرتفوي فرضي از كل سهام پذيرفته شده در بورس است.اين شاخص، همانند شاخص هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يك دوره زماني است. سود تقسيميDPS سود پس از كسر ماليات به ازا هر سهم كه توسط شركت پرداخت ميگردد

ادامه موضوع

بورس وسهام   (بازدید:532)  (128بار دانلود )

تعداد صفحات 34صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
ريسك انحراف معيار بازده انتظاري سهم را ريسك مي نامند همانطور كه از تعريف آماري ريسك بر مي آيد انحراف از بازده مورد نظر در خصوص سهام هاي مختلف كه ممكن است به ضرر منتهي شود مفهوم ريسك است . انواع ريسك ريسك بازار : كاهش ارزش اصل سرمايه در اثر نوسانات بازار را ريسك بازار گويند سهامداران با ورود به بازار بورس اين ريسك را مي پذيرند براي كاهش اين ريسك بايد با استفاده از تجزيه وتحليل اينده آنها اقدام نمود افزايش مدت سرمايه گذاري از مواردي است كه در كاهش ريسك مذكور موثر ميباشد . ريسك تجاري: تغيير در قدرت سود دهي يك شركت يا نا تواني يك شركت در پايداري در صحنه رفابت و حفظ نرخ رشد وثبات سود دهي را ريسك تجاري مينا مند شركت ها يي كه نرخ سودكم تغيير تري در سال هاي گذشته داشته اند داراي ريسك تجاري پايين تري هستند.

ادامه موضوع

لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي   (بازدید:598)  (142بار دانلود )

تعداد صفحات 10صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مهمترين مرحله تحقيق جامعه آرماني چشم انداز توسعه كشورمحسوب مي شود در پي تحكيم مباني و بسترهاي رشدي است كه فرصت هاي مديريت بهتر ايران را واحكام مورد نياز ايجاد مباني جديد توسعه اي ايران را فراهم خواهد آورد.در ميان ويژگي هاي خاص برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم اين برنامه در چارچوب چشم انداز بلند مدت اقتصادي ومالي از جايگاه واهميت ويژه اي بر خوردار است.با عنايت به الزامات حاكم بر تحقق چشم انداز بلند مدت كشوروويژگي كنوني رشد توسعه كشور ماموريت هاي نظام كنوني برنامه ريزي كشور را طي دو دهه آينده مي توان به شرح زير تبيين نمود:

ادامه موضوع

جايگاه آمايش در نظام برنامه ريزى كشور   (بازدید:455)  (135بار دانلود )

تعداد صفحات 3 صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
به لحاظ مفهوم آمايش سرزمين ايجاد تعادل بين سه عنصر انسان، فضا و فعاليت تعريف شده و مقوله آمايش، تلفيقى از سه علم اقتصاد، جغرافيا و جامعه شناسى است. ظهور رويكرد آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزى كشور ماحصل ضرورت هايى بود كه از ديرباز در نظام برنامه ريزى احساس مى شد. اكنون كه بيش از ۳۰ سال از پيدايش اين ايده در نظام برنامه ريزى مى گذرد فرصت مناسبى است تا سه بار تجربه مطالعات آمايش در كشور به بوته نقد سپرده شود تا از اين طريق بررسى جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزى با توجه به الزامات عملياتى و قانونى موجود واقع بينانه تر صورت پذيرفته و زمينه تنظيم هر چه منطقى تر روابط ميان سطوح مختلف برنامه و تعيين جايگاه مناسب براى آمايش سرزمين به وجود آيد

ادامه موضوع

بازاريابي كالاهاوخدمات   (بازدید:497)  (144بار دانلود )

تعداد صفحات 3 صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
بازاريابي كالاهاوخدمات بازار: درتجارت بازاربه مصرف كنندگان ومشتريان كالاوخدمات توليدشده توسط شركت اطلاق مي شود. بازاريابي :بازاريابي رامي توان به عنوان فعاليتي لازم براي تطبيق كالاهابانيازهاوخواسته هاي بازارتعريف كرد. دربازاريابي تصميم گيري درموردچهارموردبسيارمهم است . 1- محصول 2- قيمت 3- مكان توزيع 4- معرفي 1-محصول : تصميم گيري درموردمحصول شامل انتخاب كالابراي توليدوفروش است . براي درك عوامل اصلي كه بايددرنظرگرفت ؛ لازم است چهارسئوال ازخودبپرسيم .

ادامه موضوع

اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی   (بازدید:565)  (166بار دانلود )

تعداد صفحات 59صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
قسمت اول: بحران بيکاری با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود بحران بيکاری بيش از هميشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاری در ايران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طی دهه آينده ميبايست حداقل دو برابر شود. انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بيکاری پنهان، در بهترين شرايط، به ويژه بالا بودن درآمد ايران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرايط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ايران چالشی عظيمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بيکاری بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.

ادامه موضوع

اصول حاکم بر اسناد تجاری   (بازدید:918)  (146بار دانلود )

تعداد صفحات 21صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، امنيت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار مي‌رود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست.

ادامه موضوع

اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی   (بازدید:484)  (0بار دانلود )

تعداد صفحات 13صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
سياست های ارزی تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سيستم بانکی، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود. در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس 2002 سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازين اقتصادی اداره شود!

ادامه موضوع

تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان   (بازدید:1046)  (163بار دانلود )

تعداد صفحات 23صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
رشد بورس و جا افتادن آن در در عمليات تجاري و اقتصادي با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است . نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و يا گرفتن آن دول اروپاي مانند انگلستان ، آلمان ، سوئيس قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين نهاد را وضع كردند و قبل از اينكه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتد و موجباتي فراهم شود كه صاحبان پس اندازهاي كوك صنايع نوپاي اروپايي را از موهبت مشاركت خوئ محروم نمايند ، ضمانت اجراهاي قانوني وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزوير و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري گردد . اولين تالار بورس رسمي در جهان در شهر آنورس بلژيك در سال 1460 تاسيس گرديد و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهاي ديكر كشورها نظير بورس آمستردام ، لندن ، نيويورك و ساير بورس ها تاسيس شدند . بورس معروف امريكا ابتدا زير درخت نارون بزرگي در نيويورك ايجاد و سپس به بورس معروف وال استريت تبديل گشت كه يكي از بزرگترين بازارهاي بورس دنياست بورس وال استريت با جمع آوري مبالغي به عنوان وروديه از دلالان ( كارگزاران ) و گسترش عمليات تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام (( بورس سهام نيويورك )) رسماً به ثبت رسيد . در حال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي گردد .

ادامه موضوع

اقتصادچیست   (بازدید:673)  (143بار دانلود )

تعداد صفحات112صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
واژه اقتصاد ( Economics ) از دو كلمه يوناني اويكوس ( Oi*** ) به معني خانه و کلمه نمين ( Nemin ) به معني اداره كردن آمده ، از نظر لغوي به معني مديريت خانواده است . مطالعه اقتصاد ، كه يكي از علوم اجتماعي و رفتاري محسوب مي شود ، مي تواند به عنوان پايه اي در حل مشكلات تجاري ، به منظور اخذ تصميم هاي مهم سياسي و يا حتي براي يافتن راه حل مشكلات مالي خانوادگي هر فرد مورد استفاده قرار گيرد. آلفرد مارشال ( Alfred Marshall ) در كتاب اصول اقتصاد ( Principles Of Economics ) اقتصاد را به صورت « مطالعه انسان در تجارت روزمره » تعريف كرد. ساير نويسندگان اقتصاد را « علم ثروت » ناميده اند و يا چنين اظهار نموده اند كه مطالعه چگونگي تنظيم توليد ، مصرف و فعاليتهاي مبادله اي افراد ، وظيفه اقتصاد است .

ادامه موضوع