خوش آمد گویی www.Pro3.ir

حقوق


حقوق ارتباطی زندانیان(گرایش جزا وجرم شناسی کارشناسی ارشد)   (بازدید:573)  (284بار دانلود )

تعداد صفحات137صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
حقوق زندانیان و به ویژه ارتباط زندانیان با جهان خارج (حقوق ارتباطی زندانیان)، از موضوعاتی است كه بسیار مورد توجه حقوقدانان، جرمشناسان و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. مصادیق و موضوعات ارتباط با جهان خارج عبارتند از: ملاقات، مرخصی (اقامت موقت زندانی در منزل خود)، تلفن، مكاتبه و نامه نگاری، استفاده از روزنامه، رادیو و تلویزیون و كتاب. زندانی در حالت تجرد و به عنوان یك شخص و بدون توجه به اینكه خانواده یا خویشاوندی دارد یا نه؛ نیاز به ارتباط با جهان خارج دارد. در نتیجه از نظر فلسفه حقوق، «حق ارتباط» با جهان خارج مانند حق غذا و آب و هوا است كه تأمین كردن آن مستلزم و متوقف بر هیچ شرطی از قبیل داشتن خویشاوند نیست. پس از احراز «حق » بودن این استدلال نیز از نظر حقوقی درخور توجه است كه ممنوعیت مرخصی و ملاقات یك زندانی موجب مجازات خانواده او یعنی كسانی كه محكومیتی ندارند، می شود. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از ملاقات زندانی به عنوان «حق» یاد شده است. اصل ۱۹ از «مجموعه اصول حمایت از كلیه افرادی كه تحت هر گونه مجازات یا حبس قرار دارند» می گوید: هر فرد بازداشت شده یا زندانی باید از حق ملاقات و مكاتبه با دیگران به ویژه اعضای خانواده خود برخوردار باشد. در ماده ۳۷ قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان آمده است: «زندانیان باید اجازه داشته باشند كه تحت نظارت لازم با خانواده و دوستان خوشنام خود به طور مرتب ملاقات و نامه نگاری داشته باشند». رعایت حقوق ارتباطی زندانیان علاوه بر آنکه باعث کاهش آسیب در زندان ها می شود می تواند سبب شود:که اولاً محیط زندان برای زندانی با توجه به مشکلاتی که دامن گیر زندانی و خانواده او می باشد محیطی قابل تحمل باشد و ثانیا برای زندانبانان محیطی بدون استرس شود. بر قراری ارتباط با زندانی از طریق مرخصی و ملاقات و... باعث کاهش آسیب هایی از جمله: خود زنی ،خود کشی و .... میشود، و در نهایت منجر به کاهش آسیب در زندان می گردد.

ادامه موضوع

حقوق ارتباطی زندانیان   (بازدید:437)  (868بار دانلود )

تعداد صفحات137صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
حقوق زندانیان و به ویژه ارتباط زندانیان با جهان خارج (حقوق ارتباطی زندانیان)، از موضوعاتی است كه بسیار مورد توجه حقوقدانان، جرمشناسان و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. مصادیق و موضوعات ارتباط با جهان خارج عبارتند از: ملاقات، مرخصی (اقامت موقت زندانی در منزل خود)، تلفن، مكاتبه و نامه نگاری، استفاده از روزنامه، رادیو و تلویزیون و كتاب. زندانی در حالت تجرد و به عنوان یك شخص و بدون توجه به اینكه خانواده یا خویشاوندی دارد یا نه؛ نیاز به ارتباط با جهان خارج دارد. در نتیجه از نظر فلسفه حقوق، «حق ارتباط» با جهان خارج مانند حق غذا و آب و هوا است كه تأمین كردن آن مستلزم و متوقف بر هیچ شرطی از قبیل داشتن خویشاوند نیست. پس از احراز «حق » بودن این استدلال نیز از نظر حقوقی درخور توجه است كه ممنوعیت مرخصی و ملاقات یك زندانی موجب مجازات خانواده او یعنی كسانی كه محكومیتی ندارند، می شود. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از ملاقات زندانی به عنوان «حق» یاد شده است. اصل ۱۹ از «مجموعه اصول حمایت از كلیه افرادی كه تحت هر گونه مجازات یا حبس قرار دارند» می گوید: هر فرد بازداشت شده یا زندانی باید از حق ملاقات و مكاتبه با دیگران به ویژه اعضای خانواده خود برخوردار باشد. در ماده ۳۷ قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان آمده است: «زندانیان باید اجازه داشته باشند كه تحت نظارت لازم با خانواده و دوستان خوشنام خود به طور مرتب ملاقات و نامه نگاری داشته باشند». رعایت حقوق ارتباطی زندانیان علاوه بر آنکه باعث کاهش آسیب در زندان ها می شود می تواند سبب شود:که اولاً محیط زندان برای زندانی با توجه به مشکلاتی که دامن گیر زندانی و خانواده او می باشد محیطی قابل تحمل باشد و ثانیا برای زندانبانان محیطی بدون استرس شود. بر قراری ارتباط با زندانی از طریق مرخصی و ملاقات و... باعث کاهش آسیب هایی از جمله: خود زنی ،خود کشی و .... میشود، و در نهایت منجر به کاهش آسیب در زندان می گردد.

ادامه موضوع