خوش آمد گویی www.Pro3.ir

تگ : مسايل حالت پايدار'


دستورالعمل كاربردي نرم افزارABAQUS/CAE   (بازدید:707)  (214بار دانلود )

تعداد صفحات 209صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
ديفرانسيل معمولي و يا پاره اي معمولا مهندسان و فيزيكدان ها يك پديده فيزيكي را به وسيله دستگاهي از معادلات 1 كه در محدوده 2 خاصي صادق است و شرايط مرزي و آغازين مناسبي را تامين مي كند توصيف مي كنند. در واقع يك معادله ديفرانسيل با شرايط مرزي و اوليه مورد نياز خود يك مدل رياضي كامل از يك پديده است. براي يافتن توزيع متغير هاي مورد نظر كه ارتباط آنها در فرم ديفرانسيلي توسط معادله حاكم بيان مي گردد، مي بايست معادله مذكور حل گردد تا بتوان مقادير عددي هر كميت مرتبط را در نقاط دلخواه بدست آورد. اما با توجه به اينكه تنها مي توان اشكال بسيار ساده اين معادلات آن هم در ناحيه هاي هندسي بسيار ساده را با روشهاي تحليلي حل نمود، در حل اغلب معادلات حاكم به روش تحليلي با مشكل بزرگي مواجه هستيم.

ادامه موضوع