خوش آمد گویی www.Pro3.ir

گزارش


گزارش

تعداد صفحات22صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
روانشناسان مي گويند: نوشتة هر شخصي بازتاب انديشه ها و تمايلات دروني و بروني و پرتوي از شخصيت اوست. 
اگر اهل مطالعه-  به ويژه اهل تحقيق و تفحص - در تاريخ باشيد، كرات نسبت به شخصيت هاي اساطيري كشور خود و يا ملل جهان قضاوت كرده ايد. اين قضاوت ها چيزي نيست جز دركي كه از لا به لاي نوشته ها و گزارش هايي كه محققين و تاريخ نويسان براي ما تهيه كرده و به امانت باقي گذاشته اند.
قدمت گزارش دادن شايد به تشكيل اولين هسته هاي اجتماعي (خانواده) بر مي گردد، چون انسان هاي اوليه براي انجام دادن امور روزمرة خود مجبور بودند به صورت شفاهي نيازها و امكانات خود را به گوش ديگران برسانند. (امروزه به آن گزارش شفاهي گفته مي شود)
از زماني كه «خط» پديد آمد و زندگي اجتماعي شكل گرفت و پيشبرد اهداف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي احتياج به تحقيق و بررسي پيداكرد، لزوم تداوم و پيگيري مسائلي از اين دست، اهميت گزارش نويسي را مشخص تر كرد و ارتباط كتبي را ناگزير ساخت، تا هم مردم از كند و كاوهاي انجام شده با خبر باشند و هم مبناي باشد براي اين كه آيندگان كار را ادامه دهند. 
مراحل چهارگانة گزارش نويسي
به منظور اجتناب از نارسايي گزارش و انتقال صحيح افكار و اطلاعات به خواننده د تهيه و تدوين هر گونه گزارشي بايد چهار مرحله زير را رعايت كرد  كه جدايي از اصول و تكنيك هاي گزارش دهي مي باشند: 
1- مرحلة تهيه و تدارك 
2- مرحلة طرح ربط منطقي مطالب
3- مرحلة نگارش
4- مرحلة تجديد نظر و اصلاح
1- مرحلة تهيه و تدارك: 
قبل از آن كه نوشتن را آغاز كنيم، بايد تمام اطلاعات، حقايق، علل و عوامل مربوط به موضوع گزارش را در انديشه خود سازمان دهيم، هدف را بيابيم و بدانيم كه خوانندة گزارش ما كيست و چه اطلاعاتي از موضوع دارد كه در فهم مقصود، او را ياري مي كند و چه اطلاعاتي بايد به او داد تا در نتيجه گيري نهايي سودمند باشد.
براي مثال مي خواهيم در سيستم آموزشي تغييراتي بدهيم و سيستم سمعي و بصري را جايگزين شيوه قديمي آموزش – كه استاد با استفاده از تخته و سخنراني انجام مي دهد – نماييم.
براي تنظيم چنين گزارشي ابتدا بايد فهرستي از افكار خود را كه در برگيرندة همه اطلاعات لازم است تهيه كرده مزايا و معايب شيوه قديم را در طرح خود بگنجانيم. امكانات خود را در نظر بگيريم، اولويت ها و مزاياي سيستم جديد را يادداشت، كاركنان خود را براي آشنايي با سيستم جديد ارزشيابي كرده، آن ها را بر حسب استعداد و ارتباط با موضوع براي آموزش مهيا سازيم و هر نوع دلهره و اضطراب را از راه مبادله اطلاعات در آن ها از ميان ببريم، تا در برابر تغييرات مقاومت نكنند. 
2- مرحله طرح ربط منطقي مطالب (ترتيب)
اغلب اتفاق مي افتد، كه گزارش بسيار ساده است و احتياج به تهيه افكار و طرح ربط منطقي ندارد، ولي بايد دانست كه گزارش هاي اداري، فني، اجتماعي و فرهنگي نياز به ترتيب منطقي دارد. 
البته پس از آشنايي كامل با فن گزارش نويسي و آيين نگارش و كسب مهارت در تنظيم گزارش ها، اين كار به صورت عادت در خواهد آمد، بدين معني كه نويسندگان گزارش ها، آنچنان نظم فكري پيدا مي كنند كه توالي منطقي مطالب را به صورت ذهني رعايت مي نمايند.
طرحي كه بايد براي تهيه عناوين مطالب هر گزارش تهيه شود، شامل دو مورد است: 
1- انديشه و ديدگاه هايي كه بايد در طرح خود مد نظر قرار دهيم؛ يعني، بايد كليه افكار و ديدگاه هاي خود را بدون رعايت حق تقدم و تاخر و يا حذف و تلفيق جمع آوري كرده، سپس طبقه بندي نموده، با توجه به ارزش آنها در مرحله بعد مورد استفاده قرار دهيم.
2- ترتيبي كه بايد در بيان انديشه و ديدگاه ها رعايت نماييم (تحليل) در اين مرحله پس از حذف موارد زايد و تلفيق مفاهيم نزديك به هم و رعايت ترتيب منطقي؛ رؤوس مطالب را زير هم قرار داده، طرح اساسي ترسيم مي شود و بايد براي مقدمه و موخره گزارش نيز پيش بيني لازم را انجام داد.
نكتة مهم: 
مرحله اول گزارش نويسي (تهيه و تدارك) و مرحله دوم (ربط منطقي مطالب) پيوند ناگسستني با هم دارند. يعني مرحلة اول، مرحلة جمع آوري و مرحلة دوم، مرحلة ترتيب و توالي منطقي است. و اين دو مرحله كه مراحل دقت و تمركز فكر است، روي هم موجب تكوين گزارش مي شود. به عبارت ديگر پايه و اساس گزارش را تشكيل مي دهد و با تحقق اين مرحله آماده خواهيد شد كه گزارش خود را با اطمينان خاطر روي صفحه كاغذ بياوريد. 

132 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید