خوش آمد گویی www.Pro3.ir

مدیریت فرهنگی وفرهنگ سازمانی(کارشناسی ارشد)


مدیریت فرهنگی وفرهنگ سازمانی(کارشناسی ارشد)

تعداد صفحات13صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
اگر مدیریت فرهنگی وفرهنگ سازمانی
شما فرهنگ را هدايت نكنيد ، فرهنگ شما را هدايت مي كند . فرهنگ به معناي ارزشهاي مشترك ميان افراد يك گروه است.اين گروه ميتواند يك خانواده ، يك سازمان ويا يك كشور باشد.تاثير فرهنگ در سطح ملي ، دير زماني است كه شناخته شده است . ولي واژ ه فرهنگ سازماني ، واژه بسيار جواني در ادبيات مديريت نكته قابل توجه اين است كه فرهنگ خوب يا بد مفهوم ندارد. مديران بايد هوشيار باشند كه فرهنگ سازماني با ماموريت و استراتژي هاي سازمان هم خواني داشته باشد. بنابراين ملاك قضاوت در مورد يك فرهنگ ، ميزان هماهنگي آن با وظايف آن سازمان است.فرهنگ سازماني شمشيري دو لبه است . ازيك سو بستري است كه دستيابي به اهداف سازماني را تسهيل مي كند . لبه دوم فرهنگ سازماني مي تواند سدي باشد بر سر اعمال تغييرات در سازمان. تغيير اصولي و منطقي فرهنگ سازمان (در صورت لازم بودن ) تا حد بسيار زيادي در گرو آموزش تيم تغيير دهنده مي باشد.


الگوهاي فرهنگي
نگرش هاي اجتماعي :‌آرزوهاي انساني كه آنچه را كه دريافت مي كند در يك سيستم معني به حركت در مي آيد.واين كاريست كه از كودكي آغاز مي شود ودر ذهن تثبيت مي گردد وفرهنگ جامعه اين عناصر را به او مي دهد پس آنچه را كه دوست مي داريم ويا تنفر داريم وآنچه كه مي انديشيم بيان مي كنيم نگر شهاي قابل اندازه گيري نيستند چون در عمل با آنچه كه مي گويند ممكن است اطمينان حاصل نشود نماد ها :‌ما به حاملهاي اطلاعاتي نماد مي گوييم وبا نماد ها مي توانيم از روند فكر كردن استفاده نمائيم ارتباط نمادين انسانها با زبان گفتاري وزبان جسماني وزبان نوشتاري صورت مي گيرد .
فرهنگ مادي :‌به وسايلي كه از جامعه قبل به ارث برده ايم فرهنگ مادي اطلاق مي شود 
انسان براي رهايي از وابستگي طبيعت ابزار وشيوه هاي كاربرد آن را تكنولوژي ناميده مي شود در جهت ارضاي نيازمنديهاي فرد گام برداشت در تكنولو‍ژي اشاعه ،اختراع واكتشاف مورد توجه است 
يعني گسترش وي‍ژگي هاي فرهنگي يك جامعه وبوجود آمدن چيزي كه قبلا نبوده است وشناختن چيزي كه قبلا شناخته شده است .
انتقال فرهنگي :‌فرهنگ با آموزش از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود وآنرا به ارث مي گذارد با آنچه كه د ر عصر خود نغيير كرده است اگر عوامل تغيير قوي وقدرتمند نباشند اعضاي جامعه مقاومت مي كنند مانند پوشيدن لباس چنانچه دستخوش تغيير گردد وتحت تاثير يك نوآوري فرهنگي ومورد پذيرش اكثريت جامعه قرار مي گيرد .
اثبات فرهنگي : فرهنگ بعضي از ويژگي هاي را كنار مي زند وباز از طريق انقتال فرهنگي خيلي چيزها را مي اندوزد وبه مجموعه فرهنگ افزوده يا طرد وجود دارد كه اثبات فرهنگي در زماني روي مي دهد كه در طي يك دوره معين چيزهاي افزوده شده به فرهنگ بيش از چيزهايي باشد كه طرد مي گردد.
اشاعه فرهنگ : فرهنگ از جامعهاي به جامعه ديگر اشاعه مي يابد كه پذيرش ويا عدم پذيرش را به همراه دارد .
انديشه هاي خارجي خطر ناك تر از محصولات خارجي است .
الگوهاي فرهنگي :‌همان ويژگي هاي رفتار هاي فرهنگي افراد جامعه است 
نياز هاي انسان در سايه آداب ورسوم برطرف مي شود 
الگوي فرهنگي به رفتار انسان ثبات ،معني وجهت مي بخشد وملت ها وگروها را از هم تمايز مي سازد 
تفاوت هاي فرهنگي : معيار هاي فرهنگي موجب تفاوت فرهنگي مي شود تفاوت هاي فرهنگي يا بد مورد توجه قرار مي گيرند كه ريشه در عوامل بوم شناختي ،شرايط وارزشها كه متفاوت هستند دارند .
ضربه فرهنگي :‌چنانچه شما در محيطي قرلر گيريد كه در باورها وارزشهاي فرهنگي آن دخيل نمي باشيد ويا ز ضربه فرهنگي خواهيد شد .
فرهنگ آشكار وپنهان :‌در فرهنگ نهان يا معمولا رفتاري را كه به طور اختصاصي به آن پاي بند هستيم بروز مي كنم وآنرا تظاهر نمي كنيم 
فرهنگ رسمي وآشكار تبعيض نژادي را محكوم مي كند 
ولي اكثريت مردومان آمريكا نژاد سفيد را بر سياه برتر مي دانند 
واين در قوم مواردي كه يكي از مشخصات پنهان در منظومه فرهنگي است ريشه دارد .
گسيسختگي فرهنگي :‌چنانچه اشكالي در نمود انتقال تجربه ها از گذشته به حال بوجود آيد گسيسختگي فرهنگي پديد مي آيد مثلا در اثر حوادثي ميراث فرهنگي دچار اختلال وناهماهنگي گرددد كه ممكن است از خود بيگانگي وبي اعتمادي كه تحولات تكنولوژي ارتباط دارد متاثر گردد .
پس افتادگي فرهنگي : با از بين رفتن هماهنگي ميان جنبه هاي مختلف يك فرهنگ گسيختگي فرهنگي ايجاد مي گردد يعني تفسير سريعتر جنبه هاي مادي فرهنگ از هنجار ها وباور هاي جامعه 
فرد وفرهنگ : گروهي در عين حال اينكه داراي ارزشهاي مشخص وشيوه زندگي خاص خود هستند در فرهنگ كل جامعه سهيم اند 
حوزه فرهنگي : بيشتر در منطقه جغرافيايي خاص كه مشابهتهاي گوناگوني در جامعه هاي مختلف وجود دارد 
فرهنگ سازمانی چیست؟!
فرهنگ سازمانی را می توان در سه بخش "جلوه های ظاهری"، "ارزش های مورد حمایت" و "باورهای مشترک نهفته" تعریف کرد.
منظور از جلوه های ظاهری همان مواردی است که هنگام ورود به یک سازمان به چشم می آید. در واقع جلوه های ظاهری حسی است که هنگام ورود به یک سازمان به ما دست می دهد؛ حال چه از نظر ظاهر و پوشش افراد، چه از نظر معماری ساختمان و چه از نظر حال و هوای محیط.
این بخش از فرهنگ سازمانی ملاک چندان مناسبی برای قضاوت راجع مجموعه فرهنگ سازمانی نیست چون صرفا ظواهر را نشان می دهد.

85 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید