خوش آمد گویی www.Pro3.ir

اﺳﺘﯿﻮﺟﺎﺑﺰ


اﺳﺘﯿﻮﺟﺎﺑﺰ

تعداد صفحات54صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺘﻦﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺒﻮه ﻣﺘﻦﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد، نکته هاي ظریف و جالب گم شوند نکته هایی که ممکن است از قضا به شناخت شخصیت او کمک زیادي کنند. کسی که بسیاري از اطرافیانش او را آدمی پیچیده میدانند در حالی که خواهرش او را «مرد معمولی »میداند. در ادامه گلچینی از نکته هاي ظریف و جالبی را که در طول سالهاي زندگی جابز براي او اتفاق افتاده میخوانید.نکتههایی که بدون شک خواندن آنها باعث میشود او را بهتر بشناسیم استیون پاول جابز در بیست و چهارم فوریه سال 1955 بهدنیا آمد. پاول و کلارا جابز که در خیابان چهل و پنجم سانفرانسیسکو زندگی میکردند، استیو را به فرزندي پذیرفتند. پدرش« رفتاري باابهت » داشت و جزء کادر فنی موتورخانه گارد ساحلی بود. پس از آن نیز کسبوکارش بازسازي و تعمیر اتومبیلهاي کهنه و کسب سود از فروش آنها بود. استیو یک کودك بیشفعال بود. تا جایی که زمانی در کودکی یک بطري سم مورچه را خورد و کارش به اورژانس کشید. خود جابز درباره تجربه فرزند خواندگی میگوید: گمان میکنم این یک کنجکاوي طبیعی براي افراد است که دریابند ویژگیهاي مشخص شخصیتی از کجا میآیند. اما من بیشتر به محیط [محیطی که افراد در آن رشد پیدا میکنند] معتقدم. گمان میکنم مسیر رشد شما، ارزشهاي شما و عمده جهانبینی شما از تجربههایی که به هنگام بزرگ شدن دارید، ناشی میشود. 
131 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید