خوش آمد گویی www.Pro3.ir

کاربرد نانو در تکنولوژی و کشاورزی


کاربرد نانو در تکنولوژی و کشاورزی

تعداد صفحات 15 قیمت : رایگان معرفی به دوستان
ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ در ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ و ﮐﺸﺎورزﯼ
ﭼﮑﻴﺪﻩ :
ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻳﺎ کارﺑﺮد ﻓﻨﺎوري در ﻣﻘﻴﺎس اﺗﻢ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻜﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي های ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ که ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاهد ﻧﻤﻮد. ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮدﻩ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪهاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهد. ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي کارﺑﺮدهاي زﻳﺎدي در ﺣﻮزﻩهاي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬا، دارو، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻧﺮژي، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي کشاورزي دارد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ کارﺑﺮدهاي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در زﻣﻴﻨﻪ کشاورزي و ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻘﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎهان و ﺣﻴﻮاﻧﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎهان، کاهش ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺒﻮد کیفیت و ﻃﻌﻢ ﻏﺬاها، کاهش ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒ کشها و ﺁﻓﺖکشها ی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮﻩ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد .
 مقدمه
     فناوري نانو (Nano Technology) واژه اي است كلي كه به تمام فناوري هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي شود. معمولاً منظور از مقياس نانو ابعادي در حدود nm 1 تا nm 100 مي باشد. (1 نانومتر، يك ميليارديم متر است). تحقيق و توسعه هدفمند، براي درك و دستكاري و اندازه گيري ها مورد نياز در سطح موادي با ابعاد در حد اتم، مولكول و سوپرمولكول ها را فناوري نانو مي گويند. اين مفهوم با واحدهايي از يك تا صد نانومتر، همبستگي دارد. 
     كاربردهاي فناوري نانو در شاخه هاي مختلف كشاورزي
فناوري نانو هيچ زمينه علمي را به حال خود رها نكرده است. علوم كشاورزي نيز از اين قاعده جدا نيستند. تا به حال كاربردهاي متعددي از فناوري نانو در كشاورزي، صنايع غذايي و علوم دامي مطرح شده است. رابطه ميان فناوري نانو و علوم كشاورزي در زمينه هاي زير قابل بررسي است:
    - نياز به امنيت در كشاورزي و سيستم هاي تغذيه اي
    - ايجاد سيستم هاي هوشمند براي پيشگيري و درمان بيماري هاي گياهي
    -خلق وسايل جديد براي پيشرفت در تحقيقات بيولوژي و سلولي
    - بازيافت ضايعات حاصل از محصولات كشاورزي
    كاربردهاي نانو در گياه پزشكي :
    بيماري هاي گياهي از روي علائمي مانند تغيير رنگ يا تغيير شكل اندام ها شناسايي مي شوند ولي مسئله اينجاست كه اين علائم مدت ها پس از ورود عامل بيماري به بافت گياه بروز پيدا مي كنند به همين خاطر با سريع ترين اقدام ها براي جلوگيري از شيوع بيماري باز هم مقداري از محصول از بين مي رود. در نتيجه نياز به ابزاري كه به كمك آن بتوان در همان مراحل ابتدايي ورود عامل بيماري، آن را كنترل و مهار كرد بسيار ضروري به نظر مي رسد. 
    حسگرهاي هوشمند و سيستم هاي حمل هوشمند به منظور رديابي و مبارزه سريع و مفيد با ويروس ها و ساير عوامل بيماريزا گياهي به كار مي روند. نانو حسگرهاي زيستي، ابزارهايي هستند كه از تلفيق ابزارهاي شيميايي، فيزيكي و زيستي بدست آمده اند. اين حسگرها شامل تركيبات زيستي مانند يك سلول، آنزيم و يا آنتي بادي متصل به يك مبدل انرژي هستند و قادرند كه تغييرات ايجاد شده در مولكول هاي اطراف خود را گزارش دهند. اين گزارش ها توسط سيگنال هايي كه مبدل انرژي به تناسب با مقدار آلودگي توليد مي كند دريافت مي شوند. بنابراين اگر تجمع زيادي از عامل بيماري در اطراف اين حسگرها وجود داشته باشد سيگنال هاي قوي فرستاده مي شوند. همچنين تيمار مولكولي بيماري ها، رديابي سريع بيماري ها، افزايش توانمندي گياهان براي جذب مواد مورد نياز با استفاده از اين فناوري قابل دسترسي است.
فناوری نانو وبخش کشاورزی(1)
همان طور که می دانید ورود نسل اول فناوری ها به عرصه ی کشاورزی ، در چند دهه ی گذشته منجر به وقوع انقلاب سبز و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گردید ، در این دوره افزایش چشمگیری در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی صورت گرفت که البته در کنار آن استفاده ی بی رویه از منابع مشکلاتی را نیز در پی داشت.

اکنون با گذشت سالها از وقوع انقلاب سبز و کاهش مجدد نسبت رشد تولیدات کشاورزی به جمعیت جهان ، لزوم به کارگیری فناوری های جدید در صنعت کشاورزی پیش از هر زمان دیگری آشکار است.
در این بین فناوری نانو به عنوان یک فناوری بین رشته ای و پیشتاز رفع مشکلات و کمبود ها در بسیاری از عرصه های علمی و صنعتی ، به خوبی جایگاه خود را در علوم کشاورزی و صنایع وابسته آن به اثبات رسانیده است. فناوری نانو کاربرد های وسیعی در همه مراحل تولید ، فراوری ، نگهداری ، بسته بندی و انتقال تولیدات کشاورزی دارد.ورود فناوری نانو به صنعت کشاورزی و صنایع غذایی متضمن افزایش میزان تولیدات و کیفیت آن ها ، در کنار حفظ محیط زیست و منابع کره ی زمین می باشد.

253 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید