خوش آمد گویی www.Pro3.ir

هفت پیکر


هفت پیکر

تعداد صفحات 41صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
هفت پیکر

ای جهان دیده بود خویش از توهیچ بودی نبوده پیش از توهفت گنبد و

 بهرامنامه نامهای دیگر این کتاب است . دربحرخفیف مجنون مقطوع 

با 5136  بیت به سال 593 سروده شده است.

 این منظومه تاریخ و افسانه را در خود دارد. قصه ای زیبا و جدی
 
است اما جنبه های تاریخی ان را نباید جدی گرفت.

در یکی از شعرهای نظامی به نام در چگونگی هفت گنبد داریم:

بیستونی زناف ملک(کلک)انگیخت     کان چه فرهادکردازاوبگریخت 

        درچنان بیستون هفت ستون     هفت گنبد کشید بر گردون

- در ناف مملکت یا به فرمان ناف قلم و نگارش کلک ،کوه بیستونی به 

نام هفت پیکر ساخت که بیستون فرهاد از عظمت ان ترسان و گریزان 

بود.

- در ان کاخ بیستون مانند که بر هفت ستون استوار بود هفت گنبد تا به گردون بر افراشت و درجای دیگر می گوید: 

رنگ هر گنبدی ستاره شناس                  بر مزاج ستاره کرده قیاس

- مطابق علم نجوم قدیم ، برای هر یک ازاخترسیا رنگ مخصوصی 

  مناسب ومعین است و به همین مناسبت قد ما رنگها را هفت گانه قائل 

 شده اند.

کرده هردختری به رنگ وبه رای       گنبد ی راز هفت گنبد جای

- ( هفت گنبد به رنگ و طبع هفت اختر بر کشید و دختر هفت شاه از
 
هفت کشور در انجا بودند ) هردختری درگنبدی با رنگ مطابق ورآ ی 

وافسانه ای موافق رنگ ان گنبد جای کرده بود. و ان دختر همه چیز را 

به رنگ خانه خویش قرار داده بود. و در هر روز در گنبد قسم ان روز

 رخت می نهاد.

عدد هفت

هفت نام خداوند: هفت اسم اول خداوند که اسماء الهی نامیده می شوند:

حی، عالم، مرید، قادر، سمیع، بصیرو متکلم. این هفت اسم، اصول 

همه اسماءاست و حی را امام الامه می نامند. 

هفت بطن: هفت مفهوم که برای ایات قرانی قایلند در حدیث نبوی 

است: ان القران ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعه البطن

قراء هفتگانه: قراء معروف قران درزمان پیامبر7 تن بودند:حضرت

علی(ع) ابی، بن کعب، زیدبن ثابت، ابن مسعود، عثمان بن عفان،ابو-

الدار داء، ابو موسی اشعری.

هفت پادشاه جن: مذهب، مره، احمر، برقان، شمورش، ابیض، میموم.

هفتوت: لغزش، خط، قصور، تقصیر، سهو، جرم، گناه.

هفت سلطان (هفت سین سلطان): سلطان خراسان (ع)، سلطان ابراهیم 

ادهم، سلطان با یز ید بسطامی، سلطان ابو سعیدابا لخیر، سلطان سنجر

سلطان اسماعیل سامانی، سلطان محمود غزنوی.

از شیطان: هفت چیزدرحال نمازاز شیطان است: وسواس، چرت زدن 

روی ازقبله برگرداندن، خون دماغ، خمیازه، خارش بدن،باچیزی بازی

 کردن.

هفت قلعه خبیبر:قلعه تنبور، قلعه دزکلاب، قلعه فرامرز، قلعه مهیروان 

قلعه زیدان، قلعه اب شیرین، قلعه دیر اب.

هفت علت:علت هرمحدثی هفت است، و تاهرهفت علت نباشدان محدث

موجود نشود:1- علت فاعله اعنی صانع 2- علت التی 3-علت هیولانی

4- علت صوری 5- علت مکانی 6-علت زمانی 7-علت تمامی.

هفت کار: چیزی که دارای هفت رنگ باشد.

هفت هنر: هنر در غالب هفتگانه: ابتدا نقاشی، دوم مجسمه سازی، سوم

خط، چهارم رقص، پنجم موسیقی، ششم تئاترو هفتم سینما

هفت دلت: هفت مجموع کامل از چیزی: هفت دلت صندلب، مجموعه 

های کامل بسیار از چیزی.

هفت ذرع: هفت گز، این ترکیب در تداول به صورت واحدی برای 

اندازه گیری طول به کار می رود: هفت ذرع کفن.

هفت نت موسیقی: دو، ر، می، فا، س، لا، لی.


جامعیت عددهفت ازاین منظرپیش ازانکه به حقیقتی در عالم واقع رجوع 

نماید نشانگراندیشه کمال مطلق به عنوان یک ضرورت اجتناب پذیر در

 ساختار ادراک و معرفت ادمی است که تلائم وتلازم ان با عدد هفت 

خود موضوع کندوکاوی عمیق وسرشارازشگفتی است.
142 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید