خوش آمد گویی www.Pro3.ir

استاندارد حسابداري شماره 8 حسابداري موجودي مواد و كالا


استاندارد حسابداري شماره 8 حسابداري موجودي مواد و كالا

تعداد صفحات 17صفحه قیمت : 1,000 تومان قیمت : رایگان معرفی به دوستان
اين استاندارد، نحو ه ارزشياب ي و انعكا س موجود ي موا د و كالا در صورتها ي مالي را تشريح مي كند و موارد زير را دربر نمي گيرد: 
الف . كار در جريا ن پيشرفت پيمانها ي بلندمد ت 
ب . ابزارهاي مالي پيچيده .
ج . موجودي محصولا ت جنگل ي و معدن ي در موارد ي كه اين اقلام در صنايع مربوط به خالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود
د . توليدات كشاورزي در زمان برداشت و داراييهاي زيستي غيرمولد مربوط به فعاليت كشاوزي

183 بار دانلود دانلود
قیمت : 1,000 تومان قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید