خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آب معدنی طبیعی


آب معدنی طبیعی

تعداد صفحات 15صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
استاندارد آب معدني طبيعي – ويژگيها نخستين بار در سال 1364 تهيه شد. اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در چهارصد و هفتاد و هفتمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورزي مورخ 14/11/83 تصويب شد. اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استاندارد ارائه شود در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.
در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.
منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
1- استاندارد ملي ايران 2441 سال 1372 «آب معدني طبيعي – ويژگيها».
2- Codex Standard 108:1981, Rev.1:1997, Amended: 2001 Natural Mineral Waters. 

استاندارد آب معدني طبيعي – ويژگيها

1- هدف 
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، نمونه برداري، روشهاي آزمون، شرايط توليد بهداشتي، بسته بندي و برچسب گذاري آب معدني طبيعي بسته بندي شده است.
2- دامنه كاربرد
اين استاندارد در مورد آب معدني طبيعي بسته بندي شده براي آشاميدن كاربرد دارد.
3- مراجع الزامي 
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها  ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع  اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و/ يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است. استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
3-1- استاندارد ملي ايران 1053: سال 1376  ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني.

140 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید