خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آزمایش نفوذپذیری خاک


آزمایش نفوذپذیری خاک

قیمت : رایگان معرفی به دوستان
آزمايش نفوذ پذيري  Permeability Test

هدف : تعيين ضريب نفوذ پذيري خاك 
وسايل آزمايش :         - لوله هاي موئين براي حركت آب
- خط كش براي اندازه گيري ارتفاع
- نمونه خاك
- سنگ متخلخل
- پمپ مكش هوا
روش انجام آزمايش :
ضريب تراوايي خاكهاي درشت دانه را مي توان با استفاده از آزمايش نفوذپذيري با ارتفاع ثابت بدست آورد . در اين حالت خاك با تراكم مناسب در داخل استوانه مخصوص كه داراي سطح مقطع A مي باشد قرار داده شده و زير آن هم صفحه اي مشبك قرار دارد . اي خاك تحت جريان يكنواخت و قائمي كه فشاري ثابت دارد قرار مي گيرد . حجم آب جريان يافته و از خاك رد شده در واحد زمان يا Q  اندازه گيري مي شود . با اندازه گيري اختلاف ارتفاع سطح آب در لوله هايي كه به جداره استوانه متصل مي باشند ، مي توان مقدار شيب آبي h/L  را بدست آورد و با بكار بردن قانون دارسي به نتيجه زير رسيد
K=Q.L/( A.h . t)
اين آزمايش بايد با شدت هاي مختلف جريان تكرار شود قبل از شروع آزمايش بايد اطمينان حاصل نمود كه درجه اشباع خاك نزديك به 100% باشد اين امر با تحت خلاء قرار دادن نمونه خاك در داخل استوانه يا اشباع نمودن كامل خاك توسط آب عملي است براي آنكه آزمايش در درجه اشباع بالا صورت گيرد بايد آبي كه بكار گرفته مي شود از هوا تخليه باشد .
در اين آزمايش مقدار 2 كيلوگرم خاك عبوري از الك شماره 4 را درون استوانه ريخته و به حالت اشباع در مي آوريم . سپس شير كنترل را باز نموده و ارتفاع آب را در ارتفاع 150 ميلييمتر نگه مي داريم و در اين هنگام كرنومتر را صفر مي كنيم . سپس با كاهش هر 20 ميليمتر ارتفاع آب در داخل ستون مويين عدد مربوط به زمان را از روي كرنومتر مي خوانيم و اعدا قرائت شده را در جدول يادداشت مي كنيم .

2241 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید