خوش آمد گویی www.Pro3.ir

حسابداری مالی


حسابداری مالی

تعداد صفحات 81صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
تعاریف ، اهمیتها و اولویتها ، چگونگی وچرایی: "سیستم حسابداری یک شرکت."
تعریف حسابداری:
حسابداری فرایند شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی (مدیران، صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان و...) است.

هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی:
هدف اول: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان، در تصمیم گیریها مفید واقع شود.
هدف دوم: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچنین ارزیابی ، زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند. 
هدف سوم: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مزبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه دهد.

235 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان

برچسب ها :

حسابداری مالی،


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید