خوش آمد گویی www.Pro3.ir

بازاريابي كالاهاوخدمات


بازاريابي كالاهاوخدمات

تعداد صفحات 3 صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
بازاريابي كالاهاوخدمات
بازار: درتجارت بازاربه مصرف كنندگان ومشتريان كالاوخدمات توليدشده توسط شركت اطلاق مي شود.
بازاريابي :بازاريابي رامي توان به عنوان فعاليتي لازم براي تطبيق كالاهابانيازهاوخواسته هاي بازارتعريف كرد.
دربازاريابي تصميم گيري درموردچهارموردبسيارمهم است . 
1- محصول   2- قيمت   3- مكان توزيع   4- معرفي 
1-محصول : تصميم گيري درموردمحصول شامل انتخاب كالابراي توليدوفروش است . براي درك عوامل اصلي كه بايددرنظرگرفت ؛ لازم است چهارسئوال ازخودبپرسيم .
1-بازارچه چيزي رامي خرد؟ كالارامي توان به سه دسته تقسيم كرد
1-كالاي بادوام مانندلباس وسرويس 2- كالاهاي كم دوام مانندموادغذايي 3- خدمات مانندنگهداري ومشاوره 
2-بازارچرامي خرد؟ به طوركلي بازاربراي رفع نيازكالاهاوخدمات راخريداري مي كندوممكن است براي خريداريك محصول بيش ازيك منفعت داشته باشد. مانندغذاكه علاوه بررفع گرسنگي مقوي بودن ولذت بخش بودن آن نيزمهم است .
3-خريداركيست ؟ خريددرواقع يك عمل تصميم گيري است .درخريدچهارعامل موثرهستند.
1-تاثيرگذاركه پيشنهادخريدرامي دهد 2-تصميم گيرنده 3- خريدار 4- استفاده كننده نهايي 
4-خريدچگونه انجام مي شود؟ شخص معمولاً درموقع خريدپنج مرحله راپشت سرمي گذارد.
1-احساس نيازمي كند 2-درموردنيازورفع نيازاطلاع كسب مي كند3-تصميم خريدمي گيرد 4-ازمحصول استفاده مي كند 5-احساسهاي قبل ازخريد.
طول عمرمحصول : موفقيت محصول دربازاردرطول زمان قابل تغييراست وممكن است دراري چهارمرحله باشد
1-معرفي كالا 2-رشد فروش كالا 3-حداكثرفروش كالا 4-ركودكالا
بعضي ازكالاهاممكن است همه اين مراحل رانداشته باشند.
قيمت گذاري 
1-قيمت گذاري برمبناي هزينه : درصدي ازهزينه ها× جمع كل هزينه ها : قيمت محصول 

144 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید