خوش آمد گویی www.Pro3.ir

لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي


لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي

تعداد صفحات 10صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
مقدمه
لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مهمترين مرحله تحقيق جامعه آرماني چشم انداز توسعه كشورمحسوب مي شود در پي تحكيم مباني و بسترهاي رشدي است كه فرصت هاي مديريت بهتر ايران را واحكام مورد نياز ايجاد مباني جديد توسعه اي ايران را فراهم خواهد آورد.در ميان ويژگي هاي خاص برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم اين برنامه در چارچوب چشم انداز بلند مدت اقتصادي ومالي از جايگاه واهميت ويژه اي بر خوردار است.با عنايت به الزامات حاكم بر تحقق چشم انداز بلند مدت كشوروويژگي كنوني رشد توسعه كشور ماموريت هاي نظام كنوني برنامه ريزي كشور را طي دو دهه آينده مي توان به شرح زير تبيين نمود:
برنامه پنج ساله چهارم : رشد اقتصادي دانايي محور 
برنامه پنج ساله پنجم : تثبيت مباني رشد اقتصادي ورفاه اجتماعي 
برنامه ششم وهفتم: توسعه مستمروپايدارودانش بنيان كشور وتامين عدالت اجتماعي

سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف كلي بيان شده است كه عبارتند از:
1- توسعه دانش در تعامل با جهان
2- تامين مطمئن امنيت ملي
3- حمايت از هويت و فرهنگ اسلامي ايران
4- حاكميت مؤثر و استقرار دولت شايسته 

برنامه چهارم كه شامل8 بخش است كه عبارتند از :
بخش يك : رشد اقتصادي ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني كه شامل فصلهاي زير است :
فصل يك اين بخش كه شامل بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي است.
فصل دو اين بخش كه شامل تعامل فعال با اقتصاد جهاني مي باشد.
فصل سه اين بخش كه شامل رقابت پذيري اقتصاد مي باشد.
فصل چهارم اين بخش شامل توسعه مبتني بر دانايي مي باشد.
كه هر فصل داراي ماده هاي مختلف هستندوبر مبناي تحقيق من بخش مورد نظر مي باشد.

فصل يك  :  بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي 
قسمتي از اين فصل بيان مي كند كه به منظور بهره برداري مطلوب از منابع حاصل از صادرات نفتي افزايش صادرات غير نفتي تجهيز منابع و سرمايه هاي عالي وجلوگيري از تاثير منفي نوسانات منابع حاصل از صادرات نفت خام بر بودجه عمومي دولت صندوق پس انداز وسرمايه گذاري كشور تاسيس مي شود كه شامل 3بند است:كه در يكي از بند ها بيان مي كند كه:
الف : به دولت اجازه داده مي شود در ازاي بهره برداري از تمام منابع امكانات سرزميني ومواد طبيعي تجديد ناپذير بهره سالانه دريافت نمايد ووجوه حاصل را جهت رشد وتوسعه كشور ايجاد تعادل وتوازن منطقه اي اشتغال مؤثر شكل دهي كار آفرينان و صيانت از دارايي هاي كنوني و اينده پس از واريز به خزانه در صندوق پس انداز وسرمايه گذاري كشور نگهداري نمايد.تا هدف تامين اعتبار مورد نياز براي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي ودولت شود.
كه دولت مكلف است براي برقراري انضباط مالي وبودجه اي اقدامات زير را بعمل آورد : 
1- نسبت اعتبارات هزينه اي تامين شده از حمل درامدهاي غير نفتي دولت را افزايش دهد به گونه اي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزينه اي دولت بطور كامل از طريق در آمدهاي ماليات وساير درآمدهاي غير نفتي تامين گردد.

142 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید