خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آب چیست؟


آب چیست؟

تعداد صفحات 8 صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
مقدمه 
همانطور که می دانیم آب منبعی حیاتی است وزندگی بدون آن امکان ندارد برای مثال اگرآب نبود محصولی به عمل نمی آمد اگر دقیق تربه مسأله نگاه کنیم هیچ موجودی به وجودنمی آمد اما باهمه ی اینها امکان پذیرند درتحقیق مطالبی درموردآب به خواننده گفته می شود وخواننده باخواندن این تحقیق مطالبی راجع وجوداب ازآغاز وپراکندگی آن ونوع آبها وحالت آنها چرخه ی آب آبهای معدنی وازهمه مهمترآب چیست آشنا می شود.       

(اگر آب وجودنداشت , زندگی هم وجودنداشت )

ازآغاز
تقریبا ً 5000میلیون سال پش زمین وجودداشت .حدود 4000میلیون سال قبل اکسیژن وهیدروژن درجوابتدایی زمین باهم ترکیب شدند ومولکولها آب بابخاری نامرئی تدریجاً جوراپرکردند.وقتی که این بخارآب متراکم شد به صورت باران فرودامد زمین درآن زمان خیلی داغ بود باران به محض تماس بازمین به بخارتبدیل می شود ودوباره به جوبرمی گش این جریان آنقدرادامه یافت تازمین به اندازه کافی سردشد وآب درفرورفتگیها ومنفذان جمع شد به این ترتیب دریاچه ها دریاها وبالاخره اقیانوسها به تدریج به وجودآمدند واحتمالاً دراقیانوسها به تدریج بوجودآمدند واحتمالاً دراقیانوسها حیات اغازشد .


پراکندگی آب درطبیعت 
کلیه آبهایی که سطح  زمین رامی پوشانند یانزدیک سطح قراردارند ئیدروسفر می نامند 
اقیانوسها به تنهایی حجمی برابر1356660000000000میلیون لیتر رادربرمی گیرند دانشمندان معتقدند ه این میزان آب 1411000000000میلیون تن وزن دارد این فقط 22% حجم زمین راتشکیل می دهد .

****************************************************************

آب مایع
بخارآ ب دراثر سرما متراکم وسنگین می شود وبه شکل مایع درمی آید سپس دراثر جاذبه زمین به سمت پائین کشیده می شود وبه صورت باران وبرف یاتگرگ فرودمی ریزد قطرات باران سپس ازبرخورد بازمین درآن فرومی روند یابه طرف زمینهای پست  به حرکت درمی ایند .

133 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید