خوش آمد گویی www.Pro3.ir

شناخت محیط آموزشی آتلیه های معماری برمبنای گثرت گرایی


شناخت محیط آموزشی آتلیه های معماری برمبنای گثرت گرایی

تعداد صفحات :22 صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
بيان مساله 
1ـ مشكل چيست؟ (پرسش آغازين مساله كدام است!؟
با توجه به شرايط و اصول مرئي و نامرئي حاكم بر جهان امروز، بسياري از مرزها و ديوارهاي ارتباطي، فرهنگي، فلسفي، اجتماعي و .  .  . در هم شكسته اند و انسان از توانايي فراواني ( شايد بيشتر از هر زمان ديگر) براي انتخاب و گزينش در زمينه هاي گوناگون برخوردار گشته است. اين چشم انداز از دنياي امروز فرصت ها و پتانسيل هاي فراواني را به انسان ارائه مي كند. پلوراليسم نظريه اي است كه مبناي برخورد با موضوعات رنگانگي از حقيقت، فرهنگ، دين، هويت و . . . گرفته تا روش هاي پژوهشي، سبك، الگو، سنجش را در كثرت و احترام و توجه به آن مي داند. از اين رو مي توان آن را به عنوان اصلي اساسي براي زندگي در جهان كنون پنداشت و آن را به عنوان تصور و پيش فرض نگرش به جهان در برابر شيوه ها و تصورات پيشين قرارداد.
معماري مقوله اي است از زندگي براي زندگي ، معماري توانايي آفرينش و خلق تركيبات و عناصر نوين است براي پاسخ به نيازهاي نوين، براي تجسم آرمان هاي نوين براي بيان شرايط و مختصات دنياي نوين و شرح حال و نقل داستان انسان نوين. بنابراين دنياي نو معماري نو مي خواهد ( هرچند مدرنيسم موصوف به همين صفت است اما بايد پذيرفت همواره داستان برهمين منوال بوده است.)
حال پرسش در اينجاست كه آيا ما اين رنگارنگي و طيف فراوان گزينه ها و مكاتب و انديشه ها و . . . . را لمس مي كنيم يا خير؟ و اگر آگاه بر وجود و همزماني آنها در دنياي امروز هستيم جايگاه و منظري كه براي نظر افكندن بر آنها برگزيده ايم كجاست؟ آنجا كه بر اريكه راست كيشي خود تكيه زده ايم و آنها را بي مقدار و باطل و رد مي دانيم. (راست كيشي ـ جزميت ـ جزم انديشي) يا آنكه ملايم تر، اجازت حضور آنها را در محضر عالم صادر مي كنيم و قلم اغماض بر بودن ايشان مي كشيم (شمول گرايي و تساهل و تسامح) يا آنكه واقع نگرانه هم نشيني ايشان را در چهل تكه جهان محترم و مغتنم ارتباط و انتخاب و اشتراك مي دانيم.

211 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید