خوش آمد گویی www.Pro3.ir

قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگربي سيم


قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگربي سيم

تعداد صفحات :73صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان

چكيده:  
پيشرفت‌هاي اخير در زمينه الكترونيك و مخابرات بي‌سيم توانايي طراحي و ساخت حسگرهايي را با توان مصرفي پايين، اندازه كوچك،قيمت¬مناسب و كاربري‌هاي¬گوناگون داده¬است.اين حسگرهاي¬كوچك كه توانايي انجام اعمالي چون دريافت اطلاعات مختلف محيطي براساس نوع حسگر،پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند،موجب پيدايش ايده‌اي براي ايجاد و گسترش شبكه‌هاي موسوم به شبكه‌هاي-حسگر بي‌سيم ( WSn) شده‌اند.
طراحي¬يک¬ شبکه¬حسگربي¬سيم¬ تحت ¬¬تأثير فاکتورهاي ¬متعددي¬است.اين¬فاکتورها عبارتنداز:تحمل-خرابي، قابليت¬گسترش، قابليت¬اطمينان، هزينه توليد، محيط کار، توپولوژي شبکه حسگري، محدوديت‌هاي سخت‌افزاري، محيط انتقال و مصرف توان وغيره که ما دراين مقاله به يكي از اين فاكتورها يعني قابليت اطمينان (Reliability) مي‌پردازيم.
تعريف (Reliability): هرگره ممكن¬است خراب¬شود يا در اثر رويدادهاي¬محيطي مثل تصادف يا انفجار به¬كلي نابودشود يا در اثر تمام¬شده منبع¬انرژي از كاربيفتد.منظور از تحمل¬پذيري يا قابليت اطمينان اين¬است كه خرابي¬گره¬ها نبايد عملكردكلي شبكه را تحت¬تاثير قراردهد.درواقع مي¬خواهيم با استفاده از اجزاي¬غيرقابل¬اطمينان يك شبكه قابل¬اطمينان بسازيم.براي گره k با نرخ¬خرابي k  قابليت اطمينان با فرمول(1)مدل¬مي¬شود.كه درواقع احتمال عدم¬خرابي است در زمانt بشرط اين¬كه گره دربازة زماني(0,t)خرابي¬نداشته¬باشد.به¬اين¬ترتيب هرچه زمان¬مي¬گذرد احتمال¬خرابي¬گره¬بيشترمي-شود.
  
اين¬مقاله داراي4فصل¬بوده¬كه فصل¬اول آن به¬بررسي¬قابليت¬اطمينان¬اطلاعات،فصل¬دوم آن به بررسي¬تحليلي قابليت¬اطمينان و فصل¬سوم وچهارم آن به افزايش¬قابليت¬اطمينان و رويدادهاي¬آگاه براي آن اشاره¬دارد.

129 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید