خوش آمد گویی www.Pro3.ir

کد همینگ


کد همینگ

تعداد صفحات :20صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
دسته‌ای از کدها برای تشخیص و تصحیح خطا در ارسال اطلاعات استفاده می‌شوند. که به آنها کد همینگ می‌گویند.در این کدها حداقل اختلافی که بین دوکد نمایشی وجودداردفاصله همینگ نامند.
ما در اینجا کد همینگ با حداقل فاصله 3 را توضیح می‌دهیم. یعنی بیتهایی را که به آنها اضافه می‌کنیم 3 بیت می‌باشد. چون در کد همینگ به منظور تشخیص و تصحیح خطا باید بیتهایی را به کدمان اضافه کنیم.
اگر بخواهیم کد NBCD را با حداقل فاصله 3 ارسال کنیم. باید به کد NBCD 3 بیت اضافه کنیم. که اطلاعات ارسالی به صورت زیر می‌شود. C1 c2 b3 c4 b5 b6 b7 که در اینجا بیت c1 و c2 و c4 سه بیتی هستند که به کدمان اضافه می‌شوند و به آنها بیتهای الحاقی می‌گویند و به بیتهای b3 و b5 و b6 و b7 بیتهای اطلاعاتی می‌گویند.
مقادیر سه بیت الحاقی به صورت زیر محاسبه می‌شود.
C1={ b3, b5 , b7} c2={ b3 , b6 , b7 } c3={ b5 , b6 , b7 }
که در آنها اگر تعداد یک‌ها زوج بود حاصل c برابر صفر و اگر فرد بود برابر یک می‌شو.د.
به عنوان مثال رقم 5 در کد NBCD را به روش زیر ارسال می‌کنیم.
c1=? c2=? b3=0 c4=? b5=1 b6=0 b7=1
c1={ b3 , b5 , b7 }= { 0,1,1} ====> c1=0
1= c2={ b3 , b6 , b7 }= { 0,0,1 }====> c2
0= c3={ b5 , b6 , b7 }= { 1,0,1 }====> c3
پس بر اساس اعداد به دست آمده عدد 5 هنگام ارسال به صورت 0100101 ارسال می‌شود.
2209 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید