خوش آمد گویی www.Pro3.ir

الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )


الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )

تعداد صفحات :9صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
هوش جمعی : 

هوش جمعی خاصیتی است سیستماتیک که در این سیستم، عامل هابه طور محلی با هم همکاري می نمایند و رفتار جمعی تمام عامل هاباعث یک همگرایی در نقطه اي نزدیک به جواب بهینه سراسري میشود نقطه قوت این الگوریتم عدم نیاز به یک کنترل سراسري میباشد. هر ذره) عامل) در این الگوریتم ها خود مختاري نسبی داردکه می تواند در سراسر فضاي جواب ها حرکت کند و می بایست با سایرذرات )عامل ها(  همکاري داشته باشد . دو الگوریتم مشهور هوش جمعی، بهینه سازي جرگه مورچگان  و بهینه سازي توده ذرات  می باشند. از هر دو این الگوریتم ها می توان براي تعلیم شبکه هاي عصبی بهره برد.
شبکه عصبی :
شبکه هاي عصبی مصنوعی داراي ویژگی هاي فراوانی از جمله انطباق پذیري، قابلیت یادگیري و تعمیم می باشد .در حوزه تطابق الگو ها،شبکه هاي عصبی مصنوعی قادرند که الگو هاي جدید را بر اساس تعالیم قبلی خود به کلاس هاي مرتبط طبقه بندي نمایند .
 استفاده از ایده جدید هوش جمعی در ترکیب با شبکه هايعصبی مصنوعی می باشد تا راهکاري براي غلبه بر چالش موجو د درشبکه هاي عصبی باشد
الگوریتم بهینه سازی توده ذرات:
در سال 1995 به Eberhart و Kennedy براي اولین بار توسط PSOعنوان یک روش جستجوي غیر قطعی براي بهینه سازي تابعی مطرح گشت این الگوریتم از حرکت دسته جمعی پرندگانی که به دنبال غذا می باشند الهام گرفته شده است.
گروهي از پرندگان در فضا يي به صورت تصادفي دنبال غذا مي گردند. تنها يك تكه غذا در فضا ي مورد بحث وجود دارد. هيچ يك از پرندگان محل غذا را نمي دانند. يكي از بهتر ين استراتژيها مي تواند دنبال كردن پرنده ا ي باشد كه كمتر ين فاصله را تا غذا داشته باشد . اين استراتژ ي در واقع جانما يه الگور يتم است.هر راه حل كه به آن يك ذره گفته ميشود، ،PSO در الگوريتم معادل يك پرنده در الگور ي حركت جمع ي پرندگان م يباشد. هر ذره يك مقدارشا يستگي دارد كه توسط يك تابع شا ي ستگي محاسبهميشود. هر چه ذره در فضا ي جستجو به هدف - غذا در مدل حركت پرندگان- نزدكتر باشد، شا يستگي بيشتري دارد .. همچن ين هر ذره داراي يك سرعت است كه هدا يت حركت ذره را بر عهده دارد . هرذره با دنبال كردن ذرات به ينه در حالت فعل ي، به حركت خود د رفضاي مساله ادامه ميدهد. به ا ين شكل است كه گروه ي از ذرات  PSO آغاز كاربه صورت تصادفي به وجود مي آيند و با به روز كردن نسلها سعي در يافتن راه حل بهينه مينمايند. در هر گام، هر ذره با استفاده از دو بهتر ين مقدار به روز ميشود. اولين مورد، بهترين موقعيتي است كه تا كنون ذره موفق به رسیدن به آن شده است . موقعیت مذكورشناخته و نگهدار ي ميشود. بهترين مقدار د يگر
 ي كه pbest با نام توسط الگور يتم مورد استفاده قرار م يگيرد، بهتر ين موقعيتي است كه تا كنون توسط جمعيت ذرات بدست آمده است.این موقعیت با gbest نمایش داده می شود .
پس از يافتن بهتر ين مقاد ير، سرعت و مكان هر ذره با استفاده از معادلات ( 1) و ( 2) به روز ميشود.
(1)

600 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید