خوش آمد گویی www.Pro3.ir

گياه دم اسب


گياه دم اسب

تعداد صفحات :11صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
ويژگيهاي گياه دم اسب 
دم اسب یک گياهي است كه از حدود 270 ميليون سال پيش در سطح زمين مي زيسته و در چين و اروپا از سالهاي گذشته به عنوان گياه دارويي كاربرد داشته است.  چندين  گونه از اين گياه در حال حاضر در سطح زمين مشاهده مي شوند.  گونه وسيع الانتشار گياه دم اسب، اكوزيتوم آرونس نام دارد وبه جنس اكوزيتوم تعلق دارد. ]  78[ 
گونه اي كه دراين تحقيق از آن استفاد شد اكوزيتوم تلماتيا2 بود كه در سيستماتيك گياهي به جنس اكوزيتوم، خانواده اكوزيتاسه، راسته اكوزيتالس، رده اكوزيتوپسيدا،  شاخه اكوزيتو فيتا، زير سلسله گياهان آوندي تعلق دارد.  (جدول 1-4)

Kingdom  Plantae -- Plants
Subkingdom  Tracheobionta -- Vascular plants
Division  Equisetophyta -- Horsetails
Class  Equisetopsida
Order  Equisetales
Family  Equisetaceae -- Horsetail family
Genus  Equisetum. -- horsetail P
Species  Equisetum telematia . -- field horsetail

جدول ا-4- رده بندي گياه دم اسب
 
ويژگيهاي گياهان جنس اكوزيتوم:
 پيكر گياهان متعلق به جنس اكوزيتوم داراي ساقه هاي زير زميني دائمي است كه از آن انشعابات هوايي مي رويد.  در برخي گونه ها ساقه هاي هوايي هميشه سبز و دائمي و در سايرين يك ساله هستند ودر ابتداي فصل رويش ظاهر مي شوند. ساقه ها استوانه اي و به طور مشخص بند بندي است وبا خطوط مشخص طولي علا مت دار شده است.  ساقه ها منشعب يا غير منشعب هستند.  برگها فلس مانند مي باشند كه حاشيه آنها به صورت ورقه ي استوانه اي به هم ملحق شده اند وبه صورت حلقه هايي در محل گره ها بيرون زده اند.  چون در بسياري از 
گونه ها برگها بسيار كوچك و فاقد كلروفيل هستند فتوسنتز بيشتر بوسيله ساقه ها و انشعابات آنها انجام مي شود.  در بعضي گونه ها در انتهاي همه ساقه ها سنبله ي مولد هاگ مركب از قطعات فلس مانند در چند رديف مشاهده مي شود و در بعضي از گونه ها سنبله هاگزا فقط در انتهاي ساقه هاي زايا مشاهده مي شود.  ]78[
از نظر ساختمان داخلي،  ساقه دم اسبيان معمولا به جز در محل گره ها تو خالي است.  پوست داراي مجاري هوايي است كه از يك گره به گره ديگر امتداد مي يابد.  دستجات كامبيوم در ساختار ساقه مشاهده نمي شود و بافتهاي آوندي به حلقه اي از دستجات آوندي كوچك تحليل رفته و هر دسته مركب ازتعدادي سلول آبكش و دو توده كوچك چوب در طرفين سلولهاي آبكش مي باشند.  الياف اسكلرانشيمي كه در پوست خارجي ساقه گياه قرار گرفته حفظ مكانيكي ساقه را به عهده دارند.  اين الياف و سلولهاي اپيدرمي ساقه به مقدار زيادي سيليس آغشته مي باشند.  در بعضي گونه ها مقدار سيليس به حدي زياد است كه در گذشته از آنها براي پاك كردن ظروف استفاده مي شده است.  بخش مورد استفاده گياه در طب سنتي پايه هاي نازاي ساقه دم اسب است كه داراي ذرات كلروفيل مي باشد و بهتر است در اواخر تابستان 
جمع  آوري شوند.  دم اسب  چون داراي  مقدار زيادي  سيليس مي باشد  بنام Silica نيز معروف است.

192 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید