خوش آمد گویی www.Pro3.ir

مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی


مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

تعداد صفحات 4 قیمت : 2,000 تومان معرفی به دوستان

اين تحقيق با عنوان ‹‹ بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 84-1383 ›› به بررسي جوهاي حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت مي پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته وداراي ابعاد هشتگانه : روحيه، صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، نفوذ، مراعات، تأكيد برتوليد وفاصله گيري است.
دراين پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پيشنهادي هالپين وكرافت مطرح گرديدكه درنهايت فرضيات 1و2و3و5 رد نمي شوند وفرضيات 4و6و7و8 رد مي شوند.
دراين سوألات به ترتيب مطرح شده بود:
سوأل 1- آيا روحيه سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل 2- آيا صميميت سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل 3- آيا بازدارندگي سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تراست؟
سوأل 4- آيا عدم تعهد شغلي دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟
سوأل 5- آيا مراعات  دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل 6- آيا نفوذ دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟


اضافه کردن به سبد خرید خرید آنی
قیمت : 2,000 تومان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید