خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آمادگی تیم والیبال برای مسابقه


آمادگی تیم والیبال برای مسابقه

تعداد صفحات 12 قیمت : رایگان معرفی به دوستان
تیم شما هم از نظر ذهنی و هم از نظر جسمانی آماده گام نهادن در زمین مسابقه می باشد. قبل از شروع مسابقه، مربیان باید راجع به ابزاری که می توانند با آن ها بر روند بازی تأثیر بگذارند فکر کنند که شامل موارد زیر می شود:  موقعیت های آغازین بازیکنان )ارنج یا چیدمان تیم(  وقت های استراحت  الگوهای جایگزین کردن بازیکنان  استفاده از وقفه های بین ست ها 2 مدیریت تیم در طول مسابقه و پس از مسابقه موقعیت های آغازین )ارنج شروع کننده تیم(  تصمیم ها در انتخاب موقعیت های آغازین به طور کلی بر پایه پوشش نقاط ضعف و برجسته کردن نقاط قوت تیم خودی؛ و همینطور حداکثر استفاده از نقاط ضعف حریف و کنترل نقاط قوت آنها گرفته می شود.  اگر تیم شما اول سرویس می زند، بهترین سرویس زن تیم خود را در منطقه 1 قرار دهید. اگر تیم مقابل اول سرویس می زند، بهترین سرویس زن تیم خود را در منطقه 2 قرار دهید.  اگر اطالعات کافی از ارنج آغازین تیم مقابل دارید، ارنج شروع کننده را طوری تنظیم کنید که بهترین مدافع روی تور شما، تعداد بیشتری از چرخش ها مقابل بهترین مهاجم حریف قرار گیرد. مثالً اگر بهترین مهاجم حریف از منطقه 4 شروع می کند، شما نیز بهترین مدافع خود را با توجه به اینکه اولین سرویس را کدام تیم می زند، در منطقه 4 یا 5 قرار دهید.  از اثربخش ترین چرخش خود در آغاز بازی استفاده کنید. اولویت اول در ارنج شروع کننده این است که بازی را با اثر بخش ترین چرخش خود آغاز کنید. اثر بخش ترین چرخش تیم، چرخشی است که تیم در آن بیشترین امتیازات را کسب می کند و کمترین امتیازات را از دست می دهد )از روی اطالعات آماری یا از روی برگه امتیازات می توانید این چرخش را شناسایی کنید.(.  بهترین مهاجم را در منطقه 4 قرار دهید. به این ترتیب او بیشترین موقعیت را برای حمله خواهد داشت، به ویژه اگر این مهاجم تنها گزینه تهاجمی اثر بخش تیم شما می باشد، این تاکتیک توصیه می شود.  با توجه به شرایط تیم خود و تیم حریف، شرایط بازی و رعایت اصول کلی می توانید ارنج آغازین تیم خود را تعدیل و تنظیم نمایید. اصولی کلی هدایت تیم در طول مسابقه: 1- برنامه بازی از آغاز مسابقه باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که این برنامه اثربخش و کارآمد می باشد. پی بردن زود هنگام به تاکتیک های حریف و نحوه ی عملکرد بازیکنان تیم خودی می تواند کمک زیادی در این راستا بکند. 
49 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید